Sie sind hier

Henri Krier

Miersch

64 Joer

Schäffen
Pensionär
President vun der Verkéierskommissioun
Member vun der Festivitéitskommissioun
Member am Comité vum SIGI
Biereng