Sie sind hier

Daniel Marques

Miersch

38 Joer

Maître d'enseignement technique
Centerchef adjoint vum Centre d'Incendie et de Sauvetage vu Miersch
Sekretär vun der Jugendkommissioun
Member vun der Integratiounskommissioun
Recken